PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2015-2020

 

Proiectul de dezvoltare al Şcolii Gimnaziale „Iacob Negruzzi” Trifești îşi propune să concentreze atenţia tuturor partenerilor asupra finalităţilor educaţiei, să pună în valoare toate domeniile funcţionale ale managementului, să întărească parteneriatele în interiorul şcolii şi dintre şcoală şi alte instituţii, să permită realizarea unei viziuni pe termen lung a şcolii, prin precizarea unor obiective concrete. Beneficiarii tuturor activităților desfășurate în școală, al tuturor acelor activități propuse prin acest proiect sunt elevii, iar pentru a realiza o ofertă educațională cât mai eficientă și adaptată cerințelor și intereselor elevilor este necesar să implicăm toți factorii care pot contribui la realizarea scopurilor școlii: cadre didactice, părinți, autorități locale, agenți economici, alte instituții ale comunității. Numai valorificând ceea ce este necesar pentru elevii noştri, putem hotărî ce trebuie schimbat şi ce trebuie păstrat pentru ca școala noastră să devină o școală pentru toți și pentru fiecare, o școală pentru comunitate, o școală europeană. PDI este un document fundamental care reflectă personalitatea școlii, analizează factorii definitorii care conduc la reuşita unui învăţământ de calitate: baza materială a şcolii; calitatea profesională şi morală a cadrelor didactice; mediul familial şi social al elevilor. P.D.I. stabilește strategia școlii în următorii 5 ani și fixează ţintele strategice în funcţie de misiunea asumată a şcolii, de resursele umane şi materiale ale acesteia, dar şi de condiţiile concrete ale comunităţii educaționale (cadre didactice, elevi, părinți). Această strategie are ca scop final creşterea calităţii procesului instructiv – educativ conform cerinţelor Uniunii Europene privind formarea competenţelor cheie la elevi, dar şi păstrarea identităţii naţionale în contextul globalizării unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii. Acest document are o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra finalităților educației, asigurând întrepătrunderea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare), și menţine coerența strategiei pe termen lung a școlii.

Document: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2015-2020

 

 

Scoala Trifesti